วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
คณะ
ชื่อ/นามสกุล
ปีการศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์
 
 

คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง

1 กิติศักดิ์ อุ่นเสร
2551
นโยบายทางเลือกในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
การปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาถนนสาทรเหนือ
(เอ.ไอ.เซ็นเตอร์)


    2 กฤษ อุตตมะเวทิน
2550
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปฏิบัติตาม พรบ. วิสาหกิจชุมชน
2548 : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชุมพร         
 
คณะ
ชื่อ/นามสกุล
ปีการศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์
 
  คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
3 วิไลลักษณ์ ชาติวิเชียร
2551

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน
เพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

    4 ดรัณภพ เพียรจัด
2551
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
และการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผล
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1


    5 ศรีวิมล สุรสันติวรการ
2551
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ เพื่อสร้างค่านิยม
ด้านความพอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3


  สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา
6 ตวงพร ศรีชัย
2550

การศึกษาการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนเตรียมทหาร

  สาขาวิชาประถมศึกษา 7 เรวณี ชัยเชาวรัตน
2551
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
ตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมเน้นความเข้าใจ
วัฒนธรรมการบริโภคแบบพอเพียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6


    8 เทพวาณี วินิจกำธร
2548
การปลูกฝังค่านิยมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดของบลูมและแรทส์

  สาขาวิชาอุดมศึกษา 9 เอื้อบุญ ที่พึ่ง   ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    10 ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม
2551
การปฏิรูปหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ที่สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

    11 ทุติยรัตน์ รื่นเริง
2552
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข


  สาขาวิชาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
12 ศรินยา สนิท
2551
การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง

  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 13 สมศรี จินะวงษ
2544
การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง

    14 สหัทยา พลปัถพ
2548
การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    15 พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
2551
การศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  สาขาวิชาศิลปศึกษา 16 ปริญญา ชนะวาท
2551
การศึกษาการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน
วิชาศิลปศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคเหนือ


  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา 17 วรางคนาง ชูแก้ว
2551

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของค่านิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนมัธยมศึกษา

    18 สุทธาทิพย์ พิศฉลาด
2551
การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติของครูในโรงเรียนแกนนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    19 ยรรยงค์ ณ บางช้าง
2551
ผลการใช้วิธีการเอ็มทีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการประหยัด
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6


    20 พีรภาว์ บุญเพลิง
2550
การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง


    21 พิมพิกา จันทไทย
2550
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


    22 ธนิยา เยาดำ
2551
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสำเร็จในการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


    23 เทวิล ศรีสองเมือง
2551
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


    24 สุชีรา วิบูลย์สุข
2551
บทบาทของภาคีหุ้นส่วนในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา : พหุกรณีศึกษา         
คณะ
ชื่อ/นามสกุล
ปีการศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์
         
 

คณะจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

25 ชนัดดา ภูหงษ์ทอง
2551
ความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับความสุขเชิงอัตวิสัยในเกษตรกร


         
คณะ
ชื่อ/นามสกุล
ปีการศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์
         
 

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร
พัฒนาการ

26 วิลาสินีย์ บุญเรือง
2549
กลยุทธ์การสื่อสารของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้านการพัฒนาอาชีพ
 

 

27 เกศรา บูรพาเดชะ
2549
กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

         
คณะ
ชื่อ/นามสกุล
ปีการศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์
         
  คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา
การบริหารการพยาบาล

28 ทัศนีย์ รอดโฉม
2551
แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง


         
คณะ
ชื่อ/นามสกุล
ปีการศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์
         
  คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
29 บีว์ โมราราษฎร
2550

การขยายกรอบการถกเถียงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาพิเคราะห์ถึงข้อดี
และข้อจำกัดของแนวคิด"เศรษฐกิจพอเพียง"ในฐานะแนวคิดทางเลือกการพัฒนา
ในประเทศไทย


         
คณะ
ชื่อ/นามสกุล
ปีการศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์
         
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

30 พลัง สิทธิถาวร
2548
ภูมิทัศน์ท้องถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดน่าน
  สาขาวิชาเคหการ 31 ยุทธนา สมลา
2549
การบริหารจัดการแหล่งพักอาศัยแบบโฮมเสตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
: กรณีศึกษา หมู่บ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา         
คณะ
ชื่อ/นามสกุล
ปีการศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์
         
  คณะอักษรศาสตร
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา


32 ศิริกุล ดำรงมณี
2546
เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตแบบพุทธ


         
คณะ
ชื่อ/นามสกุล
ปีการศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์
         
 

สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

33 ศุภกร ประทุมถิ่น
2551
การศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมแบบยั่งยืนตามแนว
พระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง         
คณะ
ชื่อ/นามสกุล
ปีการศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์
         
 

บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา
พัฒนามนุษย์และสังคม

34 วิษฬาห์ ชีวะสาธน์
2549
บทบาทขององค์กรธุรกิจในการส่งเสริมการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา :
กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างชุมชนสะพลีกับชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท

 

 

 

 

 

 
 

จัดทำโดย : สำนักงานสารนิเทศ  อาคารจามจุรี 1 ชั้น1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่
กทม. 10330  โทร. 02-2183364-5  โทรสาร. 02-2154804

ผู้ออกแบบตราสัญญลักษณ์ : นางสาวศุภวรรณ พิพิธสมบัติ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
ผู้ออกแบบ/ดูแล : อำนวย หลักสุวรรณ