การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง


  หลักการและเหตุผล

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักในความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นทางที่จะช่วยให้สังคมทั้งภาคเมืองและภาคชนบทของชาติไทยยืนหยัด
  อยู่ได้ ้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  มีศักดิ์ศรี  และสอดคล้องกับทางสายกลางของพระพุทธศาสนาและ
  หลักธรรมในศาสนาอื่น ๆ  ในอดีตที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างองค์ความรู้ โครงการ
  และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในหลากหลายสาขาวิชามาแล้ว เป็นจำนวนไม่น้อย
  เพียงแต่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ  และไม่มีความต่อเนื่อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  จึงไม่มีเอกภาพและไม่เห็นภาพรวมที่ชัดเจน  ดังนั้น จึงได้มีการ เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ
  มาประชุมระดมสมองในรูปของฟอรัมเศรษฐกิจพอเพีย จากการประชุมระดมสมองหลายครั้ง
  ที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่าสมควรจัดตั้ง “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง”
  ที่รวมพลังและศักยภาพของทุกภาคส่วน ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา และถ่ายทอด
  เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมจุฬาฯและชุมชนภายนอก อันจะช่วยให้เศรษฐกิจพอเพียง
  แพร่กระจายออกไปและส่งผลกระทบในวงกว้าง  สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม
  และประเทศชาติ

   

  วัตถุประสงค์  

  •  เพื่อสนองพระราชปณิธานและตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่อง
   เศรษฐกิจพอเพียง
  • เพื่อรวมพลังและศักยภาพของทุกภาคส่วนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการเรื่อง
   เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นเอกภาพ
  • เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมจุฬาฯ  และแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง
   ไปในชุมชน สังคม  ประเทศชาติ

 

 

 

 

 

 
 

จัดทำโดย : สำนักงานสารนิเทศ  อาคารจามจุรี 1 ชั้น1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่
กทม. 10330  โทร. 02-2183364-5  โทรสาร. 02-2154804

ผู้ออกแบบตราสัญญลักษณ์ : นางสาวศุภวรรณ พิพิธสมบัติ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
ผู้ออกแบบ/ดูแล : อำนวย หลักสุวรรณ